Konkursy stanowią jedną z form rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia dzieci.   Przyczyniają się również do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin.

 Test odbywa się pod patronatem największego w Polsce wydawcy kursów językowych   oraz wielu serii popularnonaukowych Amermedia Sp. z o.o.

LINGUA 

KONKURS –  6.11.2023 

ZGŁOSZENIA DO 9.10.2023 

MATEMATYKA

KONKURS –  8.11.2023 

ZGŁOSZENIA DO 11.10.2023 

 Wśród osób, które zdo­bę­dą naj­więk­szą licz­bę punk­tów (100), zo­sta­ną roz­lo­so­wa­ne

 cen­ne na­gro­dy:

hulajnogi elektryczne

robot kuchenny

mikrowieża

stylowe regały