MATEMATYKA  38. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS -MATEMATYKA jest Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- MATEMATYKA  w Polsce jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuje się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, w tym m.in. jest odpowiedzialny za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat Konkursu Matematycznego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA
– dystrybucje testów Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA do szkół, które zadeklarowały chęć uczestnictwa
– informowanie szkól o rezultatach osiągniętych przez uczniów

3. Kategorie Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS -MATEMATYKA
Konkurs matematyczny ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:

SZKOŁA PODSTAWOWA
– kategoria Podstawowa 3
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Podstawowa 7
– kategoria Podstawowa 8

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

– kategoria Liceum 1

– kategoria Liceum 2

kategoria Liceum 3

kategoria Liceum 4

4. Amermedia Sp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularnonaukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu matematycznego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA jest zakup wydawnictwa „Ale Pychota” w cenie 10,00 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty uczestnictwa w olimpiadzie wiedzy. Są to:
– udział w konkursie,
– pogłębianie wiedzy,
– możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Ale Pychota” w cenie 10,00 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty 10 zł (koszt wpłaty na konto, koszt odesłania kart odpowiedzi). Szkoły, które zgłaszają powyżej 100 uczestników, mogą odliczyć od łącznej kwoty 15 zł. Zgłoszenia szkoły można dokonać do dnia   11 października 2023 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:
– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres:
Amercom S.A. Oddział Poznań
61-144 Poznań, ul.Na Miasteczku 12 ;

– wysłać skan/zapisany plik wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: matematyka@archimedesplus.pl.

Wpłaty należy kierować na konto:

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13

mBank SA O. Korporacyjny Poznań
82 1140 1124 0000 5477 6900 1006

Dowód wpłaty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej w dniu konkursu. Szkoły, które nie dostarczą dowodu wpłaty nie otrzymają nagród oraz wyników.

Formularz zgłoszenia dostępny na naszej stronie internetowej www.archimedesplus.pl .

5. Konkurs OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS ma charakter jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 8 listopada 2023 roku w godzinach od 10.00 do 11.00, w tym 45 minut testu po odjęciu czasu na sprawy organizacyjne. Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pospiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00.

Uwaga: W czasie testu nie wolno używać kalkulatorów. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić miejsca na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotna z kartami odpowiedzi należy w dniu  8 listopada 2023 roku wysłać poczta, listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Amercom S.A. Oddzial w Poznaniu, ul. Na Miasteczku 12, 61-144 Poznań.

Karty odpowiedzi wysłane po terminie nie będą odczytane, a tym samym uczniowie stracą szanse uzyskania nagrody.

6. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach do 7 listopada 2023 roku. (w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu droga telefoniczna lub elektroniczna matematyka@archimedesplus.pl ).

7. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem Konkursu Matematycznego.

8. Wyniki zostaną ogłoszone do 10 stycznia 2024 roku i rozesłane drogą pocztową
lub elektroniczną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

9. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.
laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt.
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt.
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Pomiędzy laureatami I, II, III, IV i V stopnia zostanie dodatkowo wylosowane 20 osób, które otrzymają książki z cyklu „Bestsellery Literatury”

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma książkę z serii „Encyklopedia Edukacyjna”

10. Amermedia Sp. z o.o. jest fundatorem nagród motywacyjnych.

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie co najmniej 10 uczestników.
W zależności od ilości zgłoszonych uczestników, organizatorzy konkursu otrzymają zestawy „Ale Pychota” (powyżej 20 uczestników – zestaw 5 sztuk, powyżej 40 uczestników – zestaw 10 sztuk, powyżej 60 uczestników – zestaw 15 sztuk).

Wszystkie nagrody gwarantowane dla uczniów, dyplomy oraz wyniki zostaną wysłane w jednej przesyłce do 10 stycznia 2024 roku.  Przedmioty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

13. Wszelkie aktualności o OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA można znaleźć w Internecie na stronie www.archimedesplus.pl

14. Pytania w sprawie OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-MATEMATYKA.PLUS
można przesłać poczta elektroniczna na adres: matematyka@archimedesplus.pl

15.  Amermedia Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed data testu organizowanego w szkołach. W przypadku odwołania pełne koszty zostaną zwrócone. Wątpliwości dotyczące wyników można zgłaszać do dwóch miesięcy od ogłoszenia wyników. Po tym czasie materiały konkursowe zostaną zniszczone.

Biuro OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS

czynne: od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00-16.00

ul. Na Miasteczku 12, 61-144 Poznań

tel. 61 8583849

email: matematyka@archimedesplus.pl